Feriepenger – Når kommer pengene og hvor mye får jeg?

Oppdatert:
20.8.2023

Generelt om feriepenger

Alle som er ansatt hos en arbeidsgiver har krav på feriepenger. Hensikten med feriepenger er at de skal erstatte vanlig lønn i ferieukene. Differansen mellom lønn og feriepenger kalles for feriepengetillegget. Det er dette beløpet som gjør at de fleste får en ekstra høy inntekt i juni.

Arbeidsgiveren din skal holde igjen en viss prosentsats hver eneste måned av lønnen din. Dette inkluderer prosentsatsen på feriepenger, men også ekstra forskuddsskatt på feriepengene. Samme prinsipp gjelder forøvrig også for "halv skatt" i desember. Feriepengene er dine egne opptjente penger og ikke en "gavepakke" fra hverken staten eller arbeidsgiveren.

Feriepenger reguleres av Lov om ferie (ferieloven). Her er det åpnet for at visse lover og regler kan avvikes i en arbeids- eller tariffavtale. Ferieloven fungerer derimot som et minimumskrav. Det vil si at arbeidsgiveren ikke kan inngå avtaler hvor du som arbeidstaker får dårligere vilkår enn hva som fremkommer i ferieloven.

Det stilles ikke krav til hvordan bedriftene skal oppbevare feriepengene til sine ansatte. Bedrifter med svak likviditet kan derfor utgjøre en risiko for at utbetalingen av feriepengene blir forsinket, eller i værste fall aldri blir utbetalt. Dersom bedriften går konkurs er du likevel garantert å få igjen skyldig lønn og feriepenger gjennom Lønnsgarantiordningen.

Når får jeg utbetalt feriepenger?

Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste lønningsdag før ferien, men arbeidstaker kan kreve å få utbetalt pengene senest én uke før ferien avvikles. Det mest vanlige er likevel at feriepengene utbetales i juni, noe egne tariffavtaler åpner opp for.

Når utbetales feriepengene dersom jeg deler opp ferien?

Dersom ferien deles opp skal feriepengene fordeles deretter. Feriepengetillegget, som er differansen mellom lønn og feriepenger, utbetales vanligvis i juni måned eller når hovedferien avvikles.

Hvor mye får jeg i feriepenger?

Hvor mye du vil få i feriepenger beregnes ut ifra en gitt prosentsats av feriepengegrunnlaget. Feriepengegrunnlaget utgjøres stort sett av fjorårets lønn, inkludert ytelser som bonus og provisjon (så lenge det hører naturlig til arbeidet). Utgiftsgodtgjørelser som kost, losji og bilhold, er noen av ytelsene som derimot ikke inngår i grunnlaget.

I følge ferieloven skal arbeidstaker utbetale 10,2 % av feriepengegrunnlaget. Det gjelder derimot bare for de med rett på 4 uker ferie. De fleste arbeidstakere er omfattet av en tariffavtale som gir rett på 5 uker ferie. For å kompensere for den ekstra friuken, skal arbeidsgiver utbetale 12 % av grunnlaget.

Jobber du i en bedrift hvor du får fem uker ferie og hvor det utbetales feriepenger en fast måned, blir du trukket for fire ekstra virkedager. Årsaken til dette er at det ikke er tilstrekkelig å trekke én månedslønn for ferie, når ferien totalt sett er på 30 virkedager (seks virkedager i uken). Grodagen er lagt inn i den femte ferieuken, som er grunnen til at du blir trukket for fire dager i stedet for fem.

Eksempel på beregning av feriepenger

4 uker ferie - 10,2 % 5 uker ferie - 12 %
Feriepengegrunnlag i fjor 500.000 500.000
Årslønn i år 550.000 550.000
Feriepenger før trekk/tillegg 51.000 60.000
Trekk i feriepenger for fire virkedager (4/26) - -7.051
Tillegg for én virkedag (1/26) 1.763 -
Feriepenger utbetalt i år 52.763 52.949

Forklaring til beregninger

Feriepenger før trekk/tillegg utgjør 10,2- eller 12 prosent av fjorårets feriepengegrunnlag. Ved krav på 4 uker ferie vil du få et tillegg på én virkedag på grunn av grodagen. Dette tillegget beregnes ved å dele årslønnen i år på 312 - som er antall virkedager i året. Summen utgjør lønnen for én dag som da skal legges til feriepengene.

Ved krav på 5 uker ferie blir du trukket for fire virkedager på grunn av den ekstra ferieuken minus grodagen. Også her deles årslønnen i år opp med 312. Summen ganges så med 4.

Husk at årets feriepenger ikke vil inngå i feriepengegrunnlaget til neste år.

Over 60 år?

Etter ferieloven § 5 (2) har alle over 60 år krav på én ekstra ferieuke (6 virkedager). Siden hensikten med feriepenger er å erstatte lønn i ferien, økes prosentsatsen på feriepenger med 2,3 %. Det betyr at de over 60 med krav på 5 uker ferie får utbetalt 12,5 % av feriepengegrunnlaget, pluss lønn for én ekstra virkedag. De med 6 uker ferie vil få 14,3 % av feriepengegrunnlaget , minus trekk for lønn for fire virkedager.

Merk at forhøyelsen i prosentsatsene gjelder bare opptil seks ganger grunnbeløpet som gjaldt 31. desember i opptjeningsåret. For opptjening i 2015 tilsvarte det 540.408. Alt over dette beløpet kalkuleres etter normale satser.

Hva skjer med feriepengene om jeg slutter i jobben?

Dersom du slutter i jobben skal du motta alle opptjente feriepenger (både årets og eventuelt fjorårets) på siste lønningsdag. Det som ikke lar seg beregnes på det aktuelle tidspunktet, skal utbetales med sluttoppgjøret. En del arbeidsgivere lar deg velge mellom å få utbetalt feriepengene på siste lønningsdag eller vente med utbetaling til neste år.

Må jeg skatte av feriepengene?

Etter skatteloven hovedregel er alle inntekter i utgangspunktet skattepliktige. Det inkluderer også feriepenger, som egentlig bare er en del av lønnen din som blir holdt tilbake. Arbeidsgiveren sørger derimot for at du blir trukket ekstra skatt resten av månedene, noe som betyr at du ikke bli trukket i skatt når pengene utbetales.

Feriepenger ved sykdom, permisjon og arbeidsledighet

Sykdom:

Ved sykdom skal arbeidsgiveren betale feriepenger av sykepenger de første 16 kalenderdagene. Deretter betaler NAV feriepenger for inntil 48 dager. Det betyr at dersom du er sykmeldt mer enn 64 dager i løpet av et år, vil du i utgangspunktet ikke ha rett til å opptjene mer i feriepenger av sykepengene. Tariffavtaler og egne arbeidsavtaler kan likevel gi deg rett til opptjening av feriepenger av sykepenger, uavhengig av hvor mange dager du er sykmeldt. Dette finner du i arbeidsavtalen eller i overenskomsten.

Foreldrepermisjon:

Etter ferieloven § 10 (4) c) skal det betales feriepenger av foreldrepenger for inntil 12 uker for 100 % dekning, og inntil 15 uker med 80 % dekning. Igjen kan arbeidsgiveren ha inngått tariffavtale som gir bedre vilkår enn minimumskravene i ferieloven.

Arbeidsledighet:

Regjeringen besluttet å kutte feriepenger til arbeidsledige fra og med 1. januar 2015. Begrunnelsen var å gi bedre insentiver til å komme seg ut i jobb. De som har mottatt dagpenger i mer enn et år har rett på utbetaling av dagpenger i ferien på inntil 4 uker. Det gjelder også ved utenlandsopphold. Se artikkelen om ferie med ytelser fra NAV for mer informasjon.

Senk lånekostnadene og sett pengene i arbeid.