Mindre jobb og mer fritid? Slik påvirkes pensjonen

Oppdatert:
31.7.2023

Se hvor mye du taper i pensjon på å jobbe mindre eller ta permisjon fra jobb.

Hvor mye er én ekstra fridag i uken verdt for deg? Er svaret under 1.800 kroner bør du vurdere å jobbe som før.

Det er stadig flere som ønsker å jobbe mindre for å få mer tid til blant annet barn, familie, venner og reise. Det er derimot ikke alle som kan ta seg råd til denne ekstra friheten.

Reduksjon i årslønn

Tar vi utgangspunkt i gjennomsnittlig brutto årslønn i Norge på kr. 507.600, blir regnestykket slik dersom du går ned til en 80% stilling:

Årslønn 100 % stilling: 507.600
Årslønn 80 % stilling: 406.080
Reduksjon i årslønn: 101.520 (8.460 pr. mnd)

En reduksjon i månedslønnen på kr. 6.340 etter skatt, kan for mange være nok til å ikke kunne opprettholde den levestandarden man ønsker. Selv om det er reduksjonen i lønnen som har størst påvirkning, vil også opptjening av pensjon ha en del å si på lang sikt.

Reduksjon i pensjon

For alle som er født i 1963 eller senere, vil du tjene opp alderspensjon ut ifra hvor mye du tjener. Pensjonsreformen som trådte i kraft 1. januar 2011, gjorde at det ikke lenger blir beregnet alderspensjon ut ifra dine 20 beste inntektsårene. Det betyr at du vil få en lavere pensjonsbeholdning om du tjener mindre, selv om det kun skulle være for en kort periode. Etter den nye modellen for alderspensjon tjener du opp 18,1% av all pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G (tilsvarte 639.483 i 2015). Vi tar ikke med offentlig sektor i dette eksempelet).

Pensjonsgivende inntekt omfatter:

  • Lønn
  • Dagpenger
  • Uføretrygd
  • Sykepenger
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Ulønnet omsorgsarbeid
  • Førstegangstjeneste (etter 2010)

Men samme utgangspunkt som ovenfor, blir regnestykket slik:

Årslønn 100% stilling: 507.600
Årslønn 80% stilling: 406.080
Reduksjon i pensjonsgivende inntekt: 101.520
Årlig reduksjon av pensjonsbeholdning: 18.375

Så i tillegg til en reduksjon i brutto årslønn på kr. 101.520, vil du i dette eksempelet også gå glipp av kr. 18.375 årlig i alderspensjon. Det blir totalt kr. 119.895 årlig. Det å ta fra én ekstra dag i uken vil med andre ord koste deg cirka kr. 1.800 etter skatt. (25% skatt).

I tillegg til tap av alderspensjon, vil en lavere stillingsprosent også innebære en lavere pensjonsbeholdning som følge av innskuddspensjonen (det bedriften sparer til pensjon for deg). Så godt som alle foretak i Norge er pliktig til å innbetale minst 2 prosent av lønn mellom 1-12 G. Normalt sett vil bedrifter sette inn langt mer enn minimumskravet. Hva som settes inn blir dermed mindre ettersom lønnen reduseres.

Omsorgsopptjening

Småbarnsforeldre som ønsker å være hjemme med barnet kommer langt bedre ut i forhold til pensjonen. Velger du permisjon uten lønn eller en lavere stillingsbrøk for å være hjemme med barnet, vil du allikevel opptjene pensjon helt til barnet er fylt 6 år (merk at det kun er én av foreldrene som kan få dette om gangen).

Denne pensjonsopptjeningen tilsvarer 4,5 G - som i 2015 utgjorde kr. 405.306. 18,1% av dette blir automatisk godskrevet pensjonsbeholdningen så lenge du mottar barnetrygd. Det betyr at du faktisk kan få en høyere pensjonsopptjening enn du ville fått dersom du var i fast jobb, så lenge årsinntekten var lavere enn 4,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Ikke både i pose og sekk

For å kunne ta seg fri fra jobben eller jobbe mindre, må du som regel enten ha spart opp penger på forhånd som kan kompensere lavere inntekter, og/eller redusere kostnader. Valget står mellom mer fritid eller lavere inntekter. Selv om det økonomisk sett alltid vil lønne seg å jobbe i en 100% stilling - kontra en lavere stillingsbrøk - er fritid noe som er vanskelig å verdsette. Valget blir derimot noe enklere når du ser svart på hvitt hva den ekstra friheten vil koste deg.

For å få et mer nøyaktig estimat av reduksjon av lønn og pensjon, bør du sjekke følgende:

  • Siste års brutto årsinntekt
  • Bedriftens pensjonsbetingelser
  • Din alderspensjon
Senk lånekostnadene og sett pengene i arbeid.