Bull & Bear og Mini Futures

Oppdatert:
30.7.2023
Annonse
Invester i aksjer hos Nordnet ➡

Bull & Bear og Mini Futures er komplekse verdipapirer, målrettet mot ikke-profesjonelle investorer.

(Kompleksiteten forsvinner forhåpentligvis etter å ha lest denne artikkelen.)

Her får du muligheten til å spekulere i både oppgang og nedgang, i et bredt utvalg av aktiva.

Produktene kommer ofte med «gearing». Det betyr at du får større eksponering på kapitalinnskuddet. Økt eksponering gir potensielt høyere avkastning, samtidig som at risikoen øker for at pengene går tapt.

Med innebygget «stop-loss» er det garantert at du aldri vil tape mer enn selve innskuddet. Denne garantien er også en sikkerhet på belåningen gitt av utstederen, som reflekteres i en lavere rente på finansieringen.

Målet med artikkelen er å forklare Bull & Bear og Mini Futures så enkelt som mulig, slik at du kan ta i bruk produktene på en effektiv måte.

Bull & Bear

Bull & Bear er et ETN-produkt («Exchange Traded Note») – et sertifikat utstedt av en finansinstitusjon. Dette er børsnoterte verdipapirer som blir kjøpt og solgt på handelsmarkeder, på samme måte som aksjer.

«ETN» ble lansert i 2006 av Barclays Bank, hvor målet var at også ikke-profesjonelle investorer skulle få tilgang til markedet som tidligere var vanskelig å nå, samtidig som at det skulle være kostnadseffektivt.

I dag dekker «ETN-produkter» et bredt spekter av underliggende aktiva; inkludert enkeltaksjer, aksje- og sektorindekser, råvarer og valuta.

Verdien av disse produktene er knyttet til en underliggende aktiva. Det betyr for eksempel at kjøp av sertifikatet «Bull Amazon» ikke gjøre deg til en aksjonær i selskapet, men i stedet er ditt bevis på at det garanteres at verdiutviklingen i Amazon reflekteres i verdien på sertifikatet (fratrukket investeringskostnader).

Forstå «tickeren»

I Nordnet Markets får man opp en lang liste over Bull & Bear-sertifikater (1.699 i skrivende stund). Disse kan filtreres og sorteres etter hvilken aktiva man er ute etter, gå «long» (tjene på oppgang) eller «short» (tjene på nedgang) med ulik gearing.

«Tickeren» kan umiddelbart virke vanskelig å forstå i forhold til aksjer, men systemet er relativt enkelt:

Ticker i Bill & Bear
 • «BEAR» er produktet og betyr at du tjener penger hvis underliggende verdi synker.
 • «BULL» er produktet og betyr at du tjener penger hvis underliggende verdi stiger.
 • Neste ord er forkortelsen på det underliggende, som i dette tilfellet er «OBX» (OBX-indeksen) og «EQNR» (Equinor).
 • «X5» og «X3» forteller oss at dette er gearede produkter, hvor den underliggende verdien multipliseres med henholdsvis 5 og 3.
 • Det siste er navnet på leverandøren eller utstederen, som her er Nordnet.

Ved kjøp av «BEAR OBX X5 NORDNET» spekulerer du i at OBX-indeksen (de 25 mest likvide aksjene på Oslo Børs) synker i verdi, og gearer kapitalinnskuddet fem ganger.

Ved kjøp av «BULL EQNR X3 NORDNET» spekulerer du i at Equinor-aksjen stiger i verdi, og gearer kapitalinnskuddet tre ganger.

Slik fungerer gearingen

«Gearing» betyr ganske enkelt at man investerer med lånte penger.

De fleste som har kjøpt bolig – som for mange er sitt livs største investering – sitter sannsynligvis allerede med en gearet investering. Kjøpet blir gjerne finansiert med egenkapital samt belåning fra banken.

Gearing i finansielle produkter er bunn og grunn helt likt. Man gjør et innskudd og girer opp investeringen med belåning. På den måten får man større eksponering med mindre egenkapital. For at en giret investering skal være en effektiv strategi, må først og fremst resultatet etter skatt overstige rentekostnadene etter skatt.

Det er flere måter å gire opp en investering på. En kan ta opp et lån med eller uten sikkerhet, og deretter investere pengene. Eller man kan kjøpe produkter som allerede har innebygd belåning, hvor det ingen risiko for å tape mer enn innskuddet.

Kjøper man for eksempel et Bull eller Bear produkt med 10 ganger belåning, vil et innskudd på 10.000 kroner gi en eksponering på 100.000 kroner (10 x 10.000).

Høyere gearing betyr større risiko for at produktet blir slått ut

Om du kjøper en aksje i Apple uten belåning, skal det mye til for at du taper hele innskuddet. Da skal i så fall Apple-aksjen falle med 100 % og bli verdiløst.

I gearede produkter så behøver ikke den underliggende verdien å falle med 100 % for at pengene går tapt. Det kan være nok at den underliggende aksjen (eller andre aktiva) beveger seg noen få prosent i feil retning, før produktet går i «stop-loss» og «knockes». Dette skjer når verdien på produktet treffer finansieringsnivået, inkludert utstederens sikkerhetsmargin.

Gearing-effekten

Grafen nedenfor viser utviklingen i Bull-sertifikater med forskjellig gearing, når underliggende aktiva daglig stiger med 2 prosent.

Siden produktet rebalanseres og kapitaliseres daglig, får vi en eksponentiell vekst som er særlig synlig i 15x gearingen. Denne «rentes rente-effekten» er grunnen til at den samlede avkastningen er forskjellig fra avkastningen på underliggende vekst multiplisert med gearing-faktoren.

Avkastningen i Bull & Bear ved ulik giring i trend
«The trend is your friend» i Bull & Bear
Dag Verdi i underliggende aktiva 2x gearing 5x gearing 15x gearing
0 100 100 100 100
1 102 104 110 130
2 104,04 108,16 121 169
3 106,12 112,49 133,1 219,7
4 108,24 116,99 146,41 285,61
5 110,41 121,67 161,1 371,3
Avkastning 10,4 % 21,7 % 61 % 271,3 %
Kapitaliseringseffekt - +0,9 % +9 % +115,3 %

Avkastningen i underliggende aktiva (for eksempel en aksje) er i dette tilfellet 10,4 % etter fem dager. Intuitivt tenker man gjerneat avkastningen på 2x gearing skal være dobbelt av dette, altså 20,8 %. Men på grunn av rebalanseringen øker avkastning med 0,9 % mer, som vi her har kalt for kapitaliseringseffekten. Denne differansen blir enda større ved høyere gearing.

Men hva skjer når kursen svinger?

Avkastningen i Bull & Bear ved ulik giring i kurssvingninger

Vi starter vi med 2 % nedgang i prisen på det underliggende, for så å bevege seg opp/ned med 2 %. Legg merke til at avstanden mellom gearing-sertifikatene og underliggende aktiva øker mer, til tross for at nedgangen/oppgangen alltid er 2 %.

Siden gearingen forsterker nedgangen, trengs det desto større avkastning for å hente seg inn. Som vi ser i grafen ovenfor og tabellen nedenfor, er svingninger i kursen negativt for Bull & Bear-sertifikater.

Dag Verdi i underliggende aktiva 2x gearing 5x gearing 15x gearing
0 100 100 100 100
1 98 96 90 70
2 99,96 99,84 99 91
3 97,96 95,85 89,1 63,7
4 99,92 99,68 98 82,81
5 97,92 95,69 88,21 57,97
Avkastning -2,08 % -4,3 % -11,8 % -42 %
Kapitaliseringseffekt -0,14 % -1,4 % -10,8 %

Mini Futures

«Futureskontrakter» er i utgangspunktet en avtale mellom to parter om å kjøpe og selge en aktiva til en bestemt pris, på et bestemt tidspunkt.

Mini Futures er såkalt «open-ended», noe som betyr at det ikke er fastsatt en forfallsdato på oppgjøret. Kontrakten vil avslutte av seg selv når eventuelt finansieringsnivået treffer sikkerhetsmarginen («stop-loss») eller at utstederen under visse omstendigheter avslutter kontrakten.

Videre har produktet mange av de samme egenskapene vi finner i Bull & Bear-sertifikater; det er mulig å spekulere i oppgang («long») eller nedgang («short»), med ulike grader av gearing.

Forstå «tickeren» til Mini Futures

Tickeren til Mini Futures

«Tickeren» følger samme system som i Bull & Bear-sertifikater, men oppgang og nedgang beskrives med «L» for «long» og «S» for «short» og det følger med et serienummer.

«MINI S OBX NORDNET N06» betyr at man kjøper en Mini Future som øker i verdi når OBX-indeksen faller i verdi. «06» er serienummeret som gjør det enklere å finne frem til gearingen man ønsker. Merk at tallet ikke beskriver selve størrelsen på gearingen.

Hva er forskjellen fra Bull & Bear?

Den viktigste forskjellen - det som gjør Mini Futures mer egnet til lengre investeringshorisont enn med Bull & Bear – er at produktet ikke rebalanseres, slik at finansieringsnivået holdes konstant (som igjen betyr variabel gearing).

Forvirret?

La oss illustrere:

Graf som viser utviklingen i Mini Futures x5 gearing
I eksempelet er investeringskostnader utelatt. Kostnadene bli fratrukket egenandelen hver dag.

Det er prisen på Mini Futuren og egenkapitalen som bestemmer gearingen (og motsatt).

Øverste bit viser utviklingen av verdien på det underliggende. Dette påvirker egenkapitalen (prisen på futuren) i samme grad, men forsterkes av gearingen som i dette tilfellet er 5x. 2 prosent vekst, multiplisert med 5, gir en avkastning på 10 prosent den første dagen.

Siden produktet holder samme eksponering hele veien (80 i vårt eksempel), vil en økning av egenkapitalen bety at gearingen reduseres og vice versa.

Utregningen av gearingen i dag én blir dermed slik:

Formel for gearing
Eksempel på utregning av gearing

En nedgang på 4 prosent i underliggende kurs, multiplisert med gearings-faktoren på 4,636, gir nedgang på 18,54 % i prisen på produktet.

Slik kan produktene kan brukes

 • Sikre aktiva («hedge»)

En kan sikre posisjoner fullt eller delvis med kjøp av Bull & Bear. For eksempel om man sitter med indeksfond som følger hovedindeksen, kan man kjøpe «shorte» ved å kjøpe OBX Bear-sertifikat for ønsket eksponering.

 • Få større eksponering av egenkapitalen

Mange av verdipapirene kommer med innebygd belåning (gearing), som gjør at du får en større eksponering med et lavere innskudd.

 • Unngå usikkerhet i venteperiode

Du ønsker deg ut av posisjonen så raskt som mulig, men salg av andeler i fond kan ta tid. Da er det bittert hvis det oppstår betydelig nedgang fra da man ønsker å selge seg ut, til oppgjørstidspunktet. Løsning: Kjøp verdipapirer i samme aktiva, men i motsatt retning. Når fondsandelene er realisert, selger man også verdipapirene.

Omkostninger i Bull & Bear og Mini Futures

Produktenes kostnader i Nordnet består av:

 • Kurtasje
 • «Spread»
 • Rente på belåning
 • Administrasjonsavgift
Kostnader i Bull & Bear-sertifikat og Mini Futures

Alle handler på 1.000 kroner eller mer, er kurtasjefrie. For ordre med lavere beløp enn dette, vil kostnaden være tilsvarende kurtasjen på kjøp og salg av aksjer, avhengig av hvilken prismodell man har (0,15 % eller 29 kroner i Mini).

«Spread» er differansen mellom kjøps- og salgskursen. Differansen bestemmes av «marketmaker» – som i dette tilfellet er Nordea – og skal veie opp for risikoen utstederen tar på å ta posisjonen (mer likviditet betyr i utgangspunktet lavere «spread»).

Dette er ulikt i aksjemarkedet hvor «spread» er tilfeldig og bestemmes av kjøpere og selgere. Ordreboken er derfor ikke som man kjenner til fra aksjemarkedet, med mange kjøpere og selgere, men én linje med kjøpspris og salgspris bestemt av «marketmakeren».

I Bull & Bear-sertifikater med innebygd belåning, oppstår det rentekostnader på låneandelen. For eksempel vil kjøp av et sertifikat med 10x gearing på 10.000 kroner, bety en belåning på 90.000 kroner som du da betaler renter på.

Rentesatsen varierer etter størrelsen på giringen, og er oppdelt i tre satser:

 • Over 5x = 3 %
 • 5x = 1,5 %
 • Under 5x = 1 %

I Mini Futures legges deg også til en flytende NOWA-rente (cirka 0,24 %).

Rentekostnadene trekkes fra produktets sluttkurs når børsen stenger. Det belastes ikke renter på kjøp og salg i løpet av samme intradag.

Eksempel på beregning av rentekostnader:»

I Bear-sertifikater trekkes det også en avgift for aksjelån.

Administrasjonsavgiften er på 0,59 % årlig av egenkapitalen (kan ikke overstige 2 prosent), som ville utgjort 16 øre i eksempelet ovenfor.

Kostnadene oppgitt ovenfor kan avvike og endres (etter varsling). De endelige kostnadene finner du i verdipapirets faktablad.

Eksempel på totale kostnader ved kjøp og salg av sertifikat over én dag:

Kjøp og salg av «BULL SP500 x10 NORDNET» for 10.000 kroner. Ingen endringer i den underliggende verdien.

«Spread»: 1,26 %
Administrasjonsavgift: 0,68 %

Kostnad
Kurtasje - kjøp 0 kroner
Kurtasje - salg 0 kroner
«Spread» 126 kroner
Renter 7,4 kroner
Administrasjonsavgift: 0,18 kroner
Totale kostnader 134 kroner (1,3 % av det investerte beløpet)

Risiko

Investeringer handler i stor grad om risikostyring.

Om man ikke vet om hvilke risiko man eksponeres for, er utgangspunktet dårlig, hvor resultatet er basert på tilfeldigheter.

Selv om risikoen ikke reduseres ved å være bevisst oven den, kan man allikevel si at man reduserer risikoen ved å være klar oven den – man handler altså bedre og bruker produktet forsvarlig.

Markedsrisiko, likviditetsrisiko, valutarisiko og kredittrisiko

De fire risikomomentene knyttet til investering i Bull & Bear-sertifikater, er helt normalt å finne igjen i andre verdipapir-investeringer. Forskjellen ligger i hvor stor grad man er utsatt for hver av disse. Det er viktig å forstå at endringer i risikoene også kan påvirke verdien av sertifikatet (alt annet likt, betyr mer risiko, lavere pris).

I normale tilstander vil markedsrisikoen være det mest betydningsfulle. Underliggende aktiva, som for eksempel enkeltaksjer, faller og stiger i verdi. Jo større disse svingningene er, desto mer risikabel vil investeringen være. Dette forsterkes når sertifikatet er «gearet»:

Hvis vi antar at en aksje normalt endrer seg fra -1 til 1 % daglig, vil et sertifikat med 15x «gearing» endre denne normaltilstanden til -15 til 15 % daglig endring – altså betydelig større svinginger, og tilsvarende risiko.

Hva om handelen i den underliggende aktivaene av en eller annen grunn stanses? Eller om det blir vanskelig (høy «spread), eller umulig, å finne kjøpere av produktet? Risikoen for å ikke få solgt når man ønsker – eller til en svært ufordelaktig pris – kalles for likviditetsrisiko.

Valutarisiko oppstår når man handler verdipapirer i en annen valuta enn den det gjøres opp i (for eksempel at man handler et verdipapir med valutaeksponering mot DKK/EUR). Siden salget gjøres opp i norske kroner, vil sertifikatets verdi påvirkes av den norske krones svekkelse eller styrkelse mot den danske krone. Denne risikoen kan unngås ved at man rett og slett handler i sertifikater med norsk valuta. En kan også «nulle ut» eksponeringen ved veksle til valutaen med tilsvarende sum.

Hvor stor sannsynlighet er det for at utstederen får likviditetsproblemer og ikke kan gjøre opp for seg?

Utstederens betalingsdyktighet og sannsynlighet for konkurs, omfattes av kredittrisikoen. Det enkleste er å se på selskapets kredittrating: Nordea, som er utstederen i Nordnet, har en rating på «Aa3» av Moody's og «AA-» av S&P. Det betyr at produktet er av høy kvalitet, med veldig lav kredittrisiko.

Annonse
Invester i aksjer hos Nordnet ➡
Senk lånekostnadene og sett pengene i arbeid.

Les flere artikler om aksjer