Grunnleggende regnskapsanalyse

Oppdatert:
19.7.2023
Annonse
Invester i aksjer hos Nordnet ➡

Dette er en grunnleggende innføring i regnskapsanalyse som gjør deg i stand til å måle lønnsomheten og soliditeten til selskaper.

Vi skiller mellom lønnsomhet og soliditet i en regnskapsanalyse.

Selv om lav lønnsomhet på sikt vil påvirke soliditeten til et selskap, er kreditorer mest opptatt av selskapets soliditet – at de rett og slett får pengene sine tilbake med profitt.

En aksjonær er derimot mer interessert i nøkkeltall som viser lønnsomheten. Høyere avkastning betyr mer i lommen for aksjonæren.

Nedenfor ser du formler med forklaringer over typiske nøkkeltall for å måle lønnsomhet og soliditet.

Lønnsomhet:

«Avkastningen til innsatsen»

Soliditet

«Evnen til å tåle tap»

Totalkapitalrentabilitet

Totalkapitalrentabilitet (TKR), også kalt totalrentabilitet, er et sentralt nøkkeltall som forteller oss lønnsomheten til et selskap.

Her ser man på selskapets resultat i forhold til gjennomsnittlig totalkapital, for eksempel fra år 2019 til år 2020. Dersom TKR er 10 %, og lånerenten er 11 %, taper selskapet på å låne penger.

{\textbf {\sffamily Totalkapitalrentabilitet}= \dfrac {\text {\sffamily Resultat f\o r skattekostnad + l\aa nekostnader}}{\text {\sffamily Gjennomsnittlig totalkapital}}\times100}

Egenkapitalrentabilitet

Til forskjell fra totaltkapitalrentabilitet, viser egenkapitalrentabiliten (EKR) hvor stor avkastning vi har hatt på egenkapitalen.

Vi ser da vekk ifra avkastningen på lånefinansierte midler. Selskaper er derimot i stor grad lånefinansiert, noe som gjør at TKR gir et bedre bilde av selskapets lønnsomhet. Eiere som står for egenkapitalen bærer høyere risiko enn långivere med pantesikkerhet. Siden risiko og forventet avkastning i teorien går som hånd i hanske, bør EKR være høyere enn TKR.

{\textbf {\sffamily Egenkapitalrentabilitet}= \dfrac {\text {\sffamily Resultat f\o r skattekostnad}}{\text {\sffamily Gjennomsnittlig egenkapital}}\times100}{\textbf {\sffamily Egenkapitalrentabilitet f\o r skatt}= \dfrac {\text {\sffamily Ordin\ae rt resultat}}{\text { \sffamily Gjennomsnittlig egenkapital}}\times100}

Gjeldsgrad

Gjeldsgrad viser selskapets gjeld i forhold til egenkapital. Jo lavere dette tallet er, desto mer solid er selskapet. En gjeldsgrad på 1 vil si at det er like mye gjeld som egenkapital.

I følge SSB var gjennomsnittlig egenkapitalandel for norske ikke-finansielle aksjeselskaper i 2019 på 47,5 – 52,5 % i gjeld. Gjennomsnittlig gjeldsgrad var dermed på 1,1.

En gjeldsgrad på under 2 blir generelt ansett som god.

{\textbf {\sffamily Gjeldsgrad}= \dfrac {\text {\sffamily Sum gjeld}}{\text { \sffamily Sum egenkapital}}}


Likviditetsgrad 1

Dette er et mål som forteller oss selskapets evne til å betale kortsiktig gjeld (forpliktelser som forfaller innen et år) med omøpsmidler, etterhvert som de forfaller. En generell regel sier at Likviditetsgrad 1 bør være over 2.

{\textbf {\sffamily Likviditetsgrad 1}= \dfrac {\text {\sffamily Oml\o psmidler}}{\text { \sffamily Kortsiktig gjeld}}}

Likviditetsgrad 2

Til forskjell fra likviditetsgrad 1 trekker man her vekk varebeholdningen. Årsaken til dette er at en anser varebeholdning som minst likvid av omløpsmidlene. Varelageret er med andre det som går tregest å gjøre om til kontanter.

{\textbf {\sffamily Likviditetsgrad 2}= \dfrac {\text {\sffamily Oml\o psmidler - Varebeholdning}}{\text { \sffamily Kortsiktig gjeld}}}

Test deg selv

Bruk resultatregnskapet og balansen nedenfor til å gjøre en grunnleggende regnskapsanalyse. Finn totalrentabilitet, egenkapitalrentabilitet, gjeldsgrad, likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2. Ville du investert eller lånt ut penger til selskapet? Se fasit nedenfor.

Resultatregnskap

Beløp i hele 1000 2019 2018
Salgsinntekter 550 500
Andre driftsinntekter 25 40
Sum driftsinntekter 575 540
Lønnskostnader 270 250
Varekostnader 80 50
Driftsresultat 225 240
Finansinntekter 100 10
Finanskostnader 20 5
Resultat før skatt 305 245
Skattekostnad 82 66
Årsresultat 223 179

Balanseregnskap

Beløp i hele 1000 2019 2018
Goodwill 20 20
Anleggsmidler 500 500
Sum anleggsmidler 520 520
Varelager 165 50
Kundefordringer 15 10
Kasse/Bank 144 100
Sum omløpsmidler 324 160
Sum eiendeler 844 680
Egenkapital 544 500
Langsiktig gjeld 200 100
Kortsiktig gjeld 100 80
Sum egenkapital og gjeld 844 680

Fasit:

Totalkapitalrentabilitet:

{\textbf {\sffamily Totalkapitalrentabilitet}= \dfrac {\text {\sffamily Resultat f\o r skattekostnad + l\aa nekostnader}}{\text {\sffamily Gjennomsnittlig totalkapital}}\times100}
{\textbf {\sffamily Totalkapitalrentabilitet}= \dfrac {\text {\sffamily 305.000 + 20.000}}{\text {\sffamily 767.500}}\times100=42 \% }

Rettelse: Gjennomsnittlig totalkapital er (680.000 + 844.000) / 2 = 762.000

TKR blir: 42,6 %

Gjennomsnittlig totalkapital finner du ved å summere totalkapitalen for 2018 og 2019, for så dele på 2.

En TKR på 42 % er en god avkastning og viser at selskapet bruker sine midler på en god måte. For å se om dette er godt nok innenfor en viss bransje, må man sammenligne nøkkeltallet med konkurrentene.

Egenkapitalrentabilitet:

{\textbf {\sffamily Egenkapitalrentabilitet}= \dfrac {\text {\sffamily Resultat f\o r skattekostnad}}{\text {\sffamily Gjennomsnittlig egenkapital}}\times100}
{\textbf {\sffamily Egenkapitalrentabilitet}= \dfrac {\text {\sffamily 305.000}}{\text {\sffamily 522.000}}\times100=58,3 \% }

Eiere tar som sagt større risiko enn hva långivere med tilhørende sikkerhet tar. Det er derfor vanlig og naturlig at denne ligger høyere enn totalrentabiliteten. Det gjør den også i dette tilfellet, og en EKR på 58,3 % må anses for å være en svært god avkastning på egenkapitalen.

Gjeldsgrad:

{\textbf {\sffamily Gjeldsgrad}= \dfrac {\text {\sffamily Sum gjeld}}{\text { \sffamily Sum egenkapital}}}
{\textbf {\sffamily Gjeldsgrad}= \dfrac {\text {\sffamily 200.000 + 100.000}}{\text { \sffamily 544.000}}=0,55}

Jo mindre dette tallet er, desto mer solid er selskapet. En gjeldsgrad på 1 vil si at det er like mye gjeld som egenkapital. Gjennomsnittlig gjeldsgrad for aksjeselskap i Norge i 2010 var 2,04. I vårt tilfelle er gjeldsgraden på 0,55, noe som betyr at selskapet har god soliditet.

Likviditetsgrad 1:

{\textbf {\sffamily Likviditetsgrad 1}= \dfrac {\text {\sffamily Oml\o psmidler}}{\text { \sffamily Kortsiktig gjeld}}}
{\textbf {\sffamily Likviditetsgrad 1}= \dfrac {\text {\sffamily 324.000}}{\text { \sffamily 100.000}}=3,24}

Det er ingen tvil om at selskapet er i stand til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. En likviditetsgrad på 3,24 er meget god. Det er først når den er under 1 som den anses som svak.

Likviditetsgrad 2:

{\textbf {\sffamily Likviditetsgrad 2}= \dfrac {\text {\sffamily Oml\o psmidler - Varebeholdning}}{\text { \sffamily Kortsiktig gjeld}}}
{\textbf {\sffamily Likviditetsgrad 2}= \dfrac {\text {\sffamily 324.000 - 165.000}}{\text { \sffamily 100.000}}=1,59}

Siden varelageret i dette tilfellet utgjør en betydelig del, resulterer dette i en lavere likviditetsgrad 2. 1,59 er likevel et bunnsolid tall, når 0,8-1,0 er å regne som tilfredstillende.

Annonse
Invester i aksjer hos Nordnet ➡
Senk lånekostnadene og sett pengene i arbeid.

Les flere artikler om aksjer