Slik beskattes aksjer og utbytte (2022-satser)

Oppdatert:
21.7.2023
Annonse
Invester i aksjer hos Nordnet ➡

Hovedregelen er at alle inntekter er skattepliktige¹, noe som også gir rett på fradrag for kostnader og tap². Det er ingen unntak for aksjer og utbytte. Du må skatte av aksjegevinst og mottatt utbytte, og du får skattefradrag for aksjetap.

Inntekter fra aksjer er kapitalinntekt og inngår i det som kalles for alminnelig inntekt. For 2022 har stortinget vedtatt at skattesatsen er 22 prosent. Men først skal gevinsten eller tapet oppjusteres med en faktor på 1,6³. Det betyr at den effektive skattesatsen er 35,2 prosent.

 • Skattesats på alminnelig inntekt: 22 %
 • Oppjusteringsfaktor: 1,6
 • Effektiv skattesats = 22 % x 1,6 = 35,2 %

Skjermingsfradrag

I tillegg til handelskostnader får du også redusert skattepliktig inntekt med skjermingsfradrag⁴. Det er en kompensasjon for å dekke alternativkostnaden ved å plassere pengene i sparekonto, i tillegg til at man får en liten risikopremie. Aksjen må eies 31. desember for å rett på fradraget.

Skjermingsfradraget beregnes ut ifra gjennomsnittlig rente på statskasseveksler på 3 måneder, hvor det blir lagt til 0,5 prosentpoeng, som deretter trekkes fra satsen på alminnelig inntekt og avrundes til nærmeste tiendels prosentpoeng⁵. For 2021 er skjermingsrenten 0,5 prosent.

Eksempel:

Ubenyttet skjermingsfradrag blir med videre og følger hver enkelt aksje. Du kan altså ikke overføre eller kombinere fradrag fra ulike aksjer. Fradraget kan heller ikke overstige gevinsten, noe som gjør at eventuelle tap ikke kan gjøres større ved bruk av skjermingsfradraget. Skjermingsgrunnlaget settes til aksjens inngangsverdi, hvor ubenyttet skjermingsfradrag legges til. Inngangsverdien er det du betalte for aksjen, inkludert kostnader til megler⁶.

Eksempel:

Du kjøper en aksje for 900 kroner og må betale 100 kroner i kurtasje til megleren for å gjennomføre ordren. Aksjens inngangsverdi er dermed 1 000 kroner. Skjermingsrenten er 0,5 prosent og holder seg uendret i alle årene. I år 3 selges aksjen til 1 500 kroner, etter handelskostnader. Effektiv skattesats er 35,2 prosent.

År 1:

 • Skjermingsgrunnlag: 1 000 kr
 • Skjermingsfradrag: 1 000 x 0,5 % = 5 kr
 • Ubenyttet skjermingsfradrag: 5 kr

År 2:

 • Skjermingsgrunnlag = 1 000 kr + 5 kr = 1 005 kr
 • Skjermingsfradrag: 1 005 x 0,5 % = 5,025 kr
 • Ubenyttet skjermingsfradrag: 5 kr + 5,025 kr = 10,025 kr

År 3:

 • Aksjens inngangsverdi: 1 000 kr
 • Salg av aksje: 1 500 kr
 • Aksjegevinst før skjermingsfradrag: 1 500 kr - 1 000 kr = 500 kr
 • Ubenyttet skjermingsfradrag: 10,025 kr
 • Aksjegevinst etter skjermingsfradrag: 500 kr - 10,025 kr = 489,97 kr
 • Skatt av aksjegevinst: 489,97 x 35,2 % = 172,47 kr
 • Gevinst etter skatt: 500 - 172,47 = 327,53 kr

Skjermingsfradraget reduserer også skattepliktig utbytte, og følger samme oppskrift som ovenfor.

Eksempel på fradrag i skattepliktig utbytte og skattefradrag ved tap:

Du kjøper en aksje for 900 kroner og må betale 100 kroner i kurtasje til megleren for å gjennomføre ordren. Aksjens inngangsverdi er dermed 1 000 kroner. Skjermingsrenten er 0,5 prosent og holder seg uendret i alle årene. Du mottar 100 kroner i utbytte i år 1 og aksjen blir solgt i år 3. Effektiv skattesats er 35,2 prosent.

År 1:

 • Skjermingsgrunnlag: 1 000 kr
 • Skjermingsfradrag: 1 000 x 0,5 % = 5 kr
 • Mottatt utbytte: 100 kroner
 • Skattepliktig utbytte: 100 kr - 5 kr = 95 kr
 • Skatt av utbytte: 95 x 35,2 % = 33,4 kr
 • Utbytte etter skatt: 95 kr - 33,4 kr = 61,6 kr
 • Ubenyttet skjermingsfradrag: 0 kr

År 2:

 • Skjermingsgrunnlag: 1 000 kr
 • Skjermingsfradrag: 1 000 x 0,5 % = 5 kr
 • Ubenyttet skjermingsfradrag: 5 kr

År 3:

 • Aksjens inngangsverdi: 1 000 kr
 • Salg av aksjen: 800 kr
 • Skjermingsfradrag: 0 kr ettersom aksjen blir solgt før 31. desember
 • Ubenyttet skjermingsfradrag: 5 kr, men disse bortfaller ettersom den ikke kan være større enn gevinsten, som i dette tilfelle er 0.
 • Fradragsberettig tap: 1 000 kr - 800 kr = 200 kr
 • Skatt: -200 x 35,2 % = -70,4 kr
 • Tap etter skatt: Skatt: 200 - 70,4 = 129,6 kr

Kostnader som gir rett på fradrag

I likhet med inntekter finnes det også en hovedregel om hvilke kostnader som gir fradrag: Alle penger som er blitt brukt på å skaffe seg, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt. I «aksjeverden» kan dette blant annet være:

 • Finansaviser
 • Analyseprogrammer
 • Sanntidskurser
 • Internett
 • Rådgivning
 • Forvaltningshonorar

Merk at kostnader som kurtasje og vekslingsgebyr allerede er tatt med i beregningen av tap eller gevinst.

Det er viktig at kostnadene du fører opp står i stil med aktiviteten. Et tips er å tenke at hvis du ikke hadde drevet med aksjehandel, hvilke utgifter hadde forsvunnet? Disse kan føres opp som kostnader.

Andre utgifter kan også være med, men da som en mindre andel. Et godt eksempel er internettkostnader. Selv om aksjehandel krever internett-tilgang, betyr det ikke at du nødvendigvis kan føre opp fradrag for 100 prosent av kostnadene, ettersom du også bruker internett til mye annet. Finn derfor en andel etter faktisk bruk.

Kostnadene føres under «Finans > Forvaltningskostnader».

Formuesskatt på aksjer

Formuesskatt må betales for all nettoformue (eiendeler fratrukket gjeld) som overstiger 1,7 millioner kroner. Beløpet fastsettes av hva du har stående 31. desember kl. 24:00. For beløp mellom 1,7 millioner kroner og 20 millioner kroner, er skattesatsen 0,95 prosent.

Aksjer er en del av skattepliktig formue og verdsettes i 2022 til 75 prosent⁷. Du får altså 25 prosent i rabatt. Det betyr at om du for eksempel har aksjer til en markedsverdi på én millioner kroner, er den skattemessige verdien på 750 000 kroner. Av disse vil man måtte betale 7 125 kroner i formuesskatt, gitt at hele beløpet er over nettoformue-grensen på 1,7 millioner kroner.

 • Markedsverdien til aksjene 1. januar: 1 000 000 kr
 • Verdsettingsrabatt: 25 %
 • Skattemessig verdi: 1 000 000 x (1 - 25 %) = 750 000 kr
 • Formuesskattesats 1,7-20 millioner kroner: 0,95 %
 • Formuesskatt: 750 000 x 0,95 % = 7 125 kr
 1. Skatteloven §5-1
 2. Skatteloven §§ 6-1 og 6-2
 3. Skatteloven §10-31
 4. Skatteloven §10-12
 5. FSFIN §10-12-1
 6. Skatteloven §10-32 (2)
 7. Skatteloven §4-12
Annonse
Invester i aksjer hos Nordnet ➡
Senk lånekostnadene og sett pengene i arbeid.

Les flere artikler om aksjer